Almanca Öğretmenliği

AMAÇ
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalının ana misyonu bu birimde verilen lisans programı aracılığıyla, Almanca Öğretmeni ünvanı ile mezun olacak öğrencilerini Eğitim sektöründe, özelde de yabancı dil olarak Almanca öğretiminde meslek uygulamaları için hazırlamaktır. Öğrencilere akademik düzeyde temel dil becerileri, Alman dili ve kültürü, yazını, ülke bilgisi ve analitik düşünce kazandırmak, sektörde gereksinim duyulan dil öğretim yöntem ve teknikleri, kuramsal bilgi ve uygulama becerilerinin kazandırılması, programın temel amacını oluşturmaktadır. Anabilim Dalında lisans programının yanı sıra Yüksek Lisans (4 Yarıyıl) programı da yürütülmektedir. „Bilim uzmanı“ ünvanını kazandıran program, ilgili alanda uzmanlaşma olanağı sağlamayı, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilecek ve projeler üretebilecek araştırmacılar veya araştırmacı niteliğine sahip uzman dil öğreticileri yetiştirmeyi; üretilen projeleri toplumun hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.      
HEDEF
 • Atatürk İlkelerini aydınlanmacı, demokratik ve evrensel yönleriyle benimsemiş,
• Gerek Almanca'nın kullanımı, gerekse Alman Dili ve kültürü ile ilgili temel beceri ve gerekli bilgilerle yeterince donatılmış,
• Çağdaş öğretim yöntemlerini bilen, öğretebilme becerisi kazanmış,
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim- öğretim programları çerçevesinde öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırabilen, bunun için uygun öğrenme ortamlarını hazırlayabilen,
• Öğrencilerin başarılarını nesnel-bilimsel ölçütlerde değerlendirebilen ve başarıyı arttırıcı önlemler alabilen, mesleğindeki gelişmeleri izleyen ve bunları öğretim programlarına yansıtmaya çalışan,
• Çok yönlü düşünme ve davranma alışkanlığı ve kültürel zenginlik kazanmış olan,
• Yabancı olana hoşgörülü yaklaşabilen, iki kültür arasında önyargısız değerlendirmeler yapabilen, kültürler arası iletişim ilkesini benimsemiş, evrensel ve insancıl değerlere bağlı,
• Öğrencisini bilgi çağının koşullarına uygun bir birey olarak yetiştirmeyi amaçlamış,
• Öğrencisine yaşam boyu öğrenme yolunu açan, bilginin kaynağına nasıl ulaşabileceğini, yabancı dili öğrenmeyi öğreten bir yabancı dil öğretmeni yetiştirmektir.
AKTS Kredileri
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim

Bu içerik 05.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 5407 kez okundu.